Inv./Asst. Grade-I ലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷന് മുന്‍കാല പ്രാബല്യം അനുവദിക്കുക.

          Nature of work വ്യത്യാസമില്ലാത്ത തസ്തികകളില്‍ വേക്കന്‍സി ഉണ്ടായ തീയതി വച്ച് മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ Promotion നും മുന്‍കാല ആനുകൂല്യവും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് KSR Rule 23(c) പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാളിതുവരെ നമ്മുടെ വകുപ്പില്‍ മാത്രം Stat. Inv. / Asst. Grade-II ല്‍ നിന്നും Grade-I ലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷന് ഈ ആനുകൂല്യം നല്‍കിയിട്ടില്ല.

       ഒരു ഒഴിവ് ഉണ്ടാകുന്ന തീയതി കൃത്യമായി Section ല്‍ അറിയാമെന്നതിനാലും സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍ അത് ആര്‍ക്കുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമെന്നതിനാലും അയാള്‍ക്ക്‌ ആ തീയതി വച്ച് Promotion കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. എന്നാല്‍ ഫീല്‍ഡ്‌ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കാര്യമായതിനാലും Section കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വക്കുറവ് മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയുമെന്നതിനാലുമാണ് ഇങ്ങനെ നല്‍കാത്തത്.

          എന്നാല്‍ 16/6/2015 ല്‍ ഇറങ്ങിയ Typist മാരുടെ Promotion ഉത്തരവ് ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിന് മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തീയതി വച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. Typist കാര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാമെങ്കില്‍ Grade-II കാര്‍ക്കും അടിയന്തിരമായി ഈ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാന്‍ Director General ഇടപെടണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.


ബ്ലോക്കുകളിലെ EO (P&M) മാരുടെ ഡാറ്റാബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

WE ARE ONE Campaign - Let's Know Ourselves By Forming Our Data Bank

          ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 152 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസുകളിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജീവനക്കാരായ Extension Officer (Planning and Monitoring) - EO(P&M) മാരുടെ ഡാറ്റാബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

          തെറ്റുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവ തിരുത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങള്‍ Update ചെയ്യുന്നതിനും നിലവില്‍ ഉള്ള സംവിധാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വിജയമാക്കുവാനും തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്‌ സഹായകരമായി കൂടെയുണ്ടാവാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സജീവ ചര്‍ച്ചയ്ക്കും പരിഗണയ്ക്കുമായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

          ഇത് കിട്ടുന്നതിന് മുകളില്‍ കാണുന്ന മെനുവിലെ "Staff Details" ലുള്ള "EO(P&M)" എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.


സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജീവനക്കാരുടെ ഡാറ്റാബാങ്ക്

WE ARE ONE Campaign - Let's Know Ourselves By Forming Our Data Bank


          എക്കണോമിക്സ് ആന്‍റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2500 ഓളം വരുന്ന  തസ്തികകള്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്, 14  ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍, 61 താലൂക്ക്‌ ഓഫീസുകള്‍, 39 മറ്റു വകുപ്പുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി നമ്മുക്ക് ഏവര്‍ക്കും ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബാങ്കും ഇന്ന് നിലവില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തില്‍ ഏതൊക്കെ തസ്തികകള്‍, എത്ര എണ്ണം, എവിടെ, നിലവില്‍ ആരൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പൂര്‍ണ്ണമായ ഒരു ഡാറ്റാബാങ്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതിന് ecostatt blog ഉം ESTSO  യും ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിന് നമ്മുടെ വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്‌.

          ഇതിന്‍റെ  പ്രാരംഭഘട്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് 61 താലൂക്ക്‌ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ Online Data Entry യിലൂടെ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഡാറ്റാബാങ്കാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജീവനക്കാരുടെ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് - Data Entry Form

WE ARE ONE Campaign - Let's Know Ourselves By Forming Our Data Bank

പ്രിയ സഹപ്രവര്‍ത്തകരേ
          സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ Data Bank തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടമായി താലൂക്ക്‌ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ Data Entry ഇന്ന് (2/2/2015) മുതല്‍ തുടങ്ങുകയാണ്. ചുവടെയുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായിച്ച് മനസിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം Data Entry തുടങ്ങുക.

ഡി.എ. 10% കൂടി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി


           സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റ് ജീവനക്കാര്‍ , എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍മാര്‍ , സ്റ്റാഫുകള്‍ , സ്വകാര്യ കോളേജുകള്‍ , പോളിടെക്നിക്കുകള്‍ , കണ്ടിജന്‍റ്, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ , സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 2014 ജനുവരി മുതല്‍ ഡി എ നിരക്കില്‍ 10% വര്‍ദ്ധനവ്‌ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായി (G.O(P) No. 221/2014/Fin. Dated: 16/06/2014). ഇതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ആകെ ഡി.എ. 73% ആകും.

ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു.

          SC/ST, Rural Development തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളില്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്കാരുടെ ചില പോസ്റ്റുകള്‍ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്, റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് പോസ്റ്റുകള്‍) നിലവില്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ പോസ്റ്റുകള്‍ റഗുലര്‍ പോസ്റ്റുകളല്ല, മറിച്ച് ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍ പോസ്റ്റുകളാണ് എന്നതാണ് ഇവ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാനുള്ള കാരണം. ഏകദേശം 44 ഓളം വകുപ്പുകളില്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്കാരെ വ്യത്യസ്ത പോസ്റ്റുകളില്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിവതും അവിടങ്ങളില്‍ ഒഴിവുകള്‍ നികത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പരിശീലന വിപ്ലവം

          വിപ്ലവം പല നാടുകളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ജനമനസുകളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക യുഗത്തില്‍ അത് ചില സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലും നടക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിലും നടക്കുന്നു വിപ്ലവം - KSSSP. ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ - 3, ജില്ലകള്‍ തോറും ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, താലൂക്ക്‌ തോറും റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍മാര്‍ ... നടക്കട്ടെ. പാവപ്പെട്ട കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരെ എന്തിന് പീഡിപ്പിക്കുന്നു?

Promotion Chances Software നെപ്പറ്റി ഒരു സര്‍വ്വേ

          2014 ജനുവരി 1 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Promotion Chances Software നെപ്പറ്റി ഇതിനോടകം  നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ Facebook വഴി നിരവധി പേര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതികരണമയച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ഇവിടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

A New Software For Promotion Chances

          എക്കണോമിക്സ് ആന്‍റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷന്‍ ചാന്‍സുകള്‍ അറിയാന്‍ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ . Statistical Inv./Asst. Gr.I മുതല്‍ Director വരെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രമോഷന്‍ ചാന്‍സുകള്‍ ഇതില്‍ അറിയാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം മൂന്ന്‍ മാസത്തെ വ്യത്യാസമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. RA യില്‍ നിന്ന് RO യിലേക്കുള്ള പ്രമോഷനും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. MA(Eco), MSc(Stat), MSc(Maths), MCom എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യത നിലവില്‍ ഉള്ളവരുടെ ചാന്‍സുകള്‍ മാത്രമാണ് RO യിലേക്ക്‌ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലേയും Seniority List ഉം E&S ലെയും മറ്റ് വകുപ്പുകളിലെയും Staff Pattern ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടും അപേക്ഷിക്കാന്‍ PSC അവസരം നല്‍കുന്നില്ല.

          കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ : 208/2013, ഗസറ്റ് തീയതി: 31/7/2013 പ്രകാരം PSC റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നാല് വേക്കന്‍സിക്കായി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അവസാന തീയതി 4/9/2013 ആയിരുന്നു. ഇതിലെ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ യോഗ്യത തെറ്റായി വന്ന കാര്യം "ecostatt" ബ്ലോഗില്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ പരാതിയായി എഴിതിയിരുന്നു (RO പ്രോമോഷനിലും ചിറ്റമ്മനയം ...).

Next Page Home